UITSAAIBELEID

UITSAAIBELEID

 1. Kanaal 7 bied aan leraars, ampsdraers en lidmate wat die Verklaring onderskryf, op uitnodiging die geleentheid om mee te werk aan die verkondiging van die Woord deur boodskappe, getuienisse, sang, musiek, ens.
 1. Kanaal 7 wil die Kerk van Jesus Christus tot diens wees en sal altyd probeer om mense hegter aan die Woord te bind en geestelike groei te stimuleer.
 1. Wanneer onderhoude met persone uit kerke gevoer word mag die geleentheid nie misbruik word vir reklame vir of teen ‘n kerk nie.
 1. In uitsendings moet nougeset op die volgende gelet word:
  • Dit moet binne die missie van Kanaal 7 val.
  • Stellings wat gegrond is op openbaringe, drome, verskynings, gesigte en visioene sal baie sensitief hanteer word.
  • Kontroversiële dogmatiese strydpunte moet vermy word.
  • Die waarheid van die Evangelie moet sonder skroom gebring word en dwalings wat die basiese waarhede aantas, moet weerlê word.
  • Woordverkondiging word gedoen slegs deur persone wat deur hulle eie kerke daartoe bevoeg erken word.
  • Proselietmakery vir enige kerk of aksie word nie toegelaat nie.
  • Uitlatings wat as rassisties geinterpreteer kan word, word nie uitgesaai nie.
  • Sake waaroor Christene met mekaar verskil, soos grimering, drankgebruik, duiweluitdrywing, karate, ens. moet baie sensitief hanteer
  • Persone en aksies wat as kontroversieel beleef kan word, mag slegs met die skriftelike toestemming van die dagbestuur vir uitsendings gebruik word.
  • Afbrekende kritiek op kerke, groepe en organisasies word nie toegelaat nie.
 1. Kanaal 7 behou hom die reg voor om alle programme wat uitgesaai word na goeddunke te keur en te redigeer volgens sy Beleid en Verklaring van Geloof.
 1. Elke aanbieder van Kanaal 7 en programdeelnemer moet die Verklaring van Geloof volkome onderskryf en hom/haar deegilk vergewis van die uitsaaibeleid.
 1. Die musiek wat gespeel word, moet aan die Verklaring van Geloof
  • Die inhoud moet Skriftuurlik wees.
  • Die woorde moet sover moontlik duidelik hoorbaar wees.
 1. Kanaal 7 streef na die hoogste mate van professionaliteit ten opsigte van inhoud, aanbieding en tegniese afronding in uitsendings.
 1. Indien daar enige twyfel oor ‘n uitsending, aanbieder of aanbieding bestaan, besluit die Dagbestuur van die Direksie finaal daaroor.
 1. Kanaal 7 se uitsendings is beide geestelik en sekulêr omdat ons glo ons is nie van die wêreld nie, maar in die wêreld en dra so ons getuienis uit sonder om lewensvreemd te wees.

Read English Version here