KANAAL 7 PROFIEL

KANAAL 7 PROFIEL

 • Kanaal 7 is die privaat radiostasie van Medianetwerk vir Christus.
 • Kanaal 7 is ‘n gemeenskapsradiostasie wat bestuur en bedryf word op Christen beginsels volgens die Bybel.
 • Volgens statistiek wat wêreldwyd gepubliseer word, is meer as 90% van die Namibiese bevolking Christene.
 • Kanaal 7 streef daarna om ‘n hoë gehalte uitsending deur professionele goedingeligte en toegewyde omroepers aan te bied.
 • Medianetwerk vir Christus is insake die Maatskappyewet geregistreer as ‘n Artikel 21-maatskappy sonder winsbejag (Registrasienommer: 21/82/034).
 • Kanaal 7 was die eerste privaat radiostasie in Namibië en het op 6 Desember 1993 begin uitsaai.
 • Daar bestaan geen onafhanklike luisteraarsnavorsing in Namibië nie.
 • Kanaal 7 saai op 33 senders landswyd uit en bereik meer as 43 dorpe en gemeenskappe.
 • Kanaal 7 saai in Afrikaans, Engels, Duits en Oshiwambo uit.
 • Daagliks tussen 05:30 en 06:00 is daar ’n Duitse program en saans tussen 18:00 en 22:00 word daar op die een Windhoek sender, Walvisbaai, Lüderitz, Oshakati en Ondangwa ’n parallelle Oshiwambo diens aangebied uit ’n spesiaal ingerigte ateljee.
 • Die Kanaal 7 luisteraars is hoofsaaklik 25 jaar en ouer.
 • Kanaal 7 se luisteraars is die mees lojale luisteraars as veral in ag geneem word dat senders deur die gemeenskappe self opgerig word. Die gemeenskap is verantwoordelik vir die insameling van die fondse wat die totale kapitale koste van ’n sender dek. Kanaal 7 is verantwoordelik vir die instandhouding en kragtoevoer na die sender.
 • Luisteraars val hoofsaaklik in die LSM 6 tot 10 groep.
 • (LSM Living Standards Measurement: LSM 1 baie laag -10 baie hoog)
 • Musiek bestaan uit 50% Christelike (Gospel) en 50% sekulêre musiek.
 • Kanaal 7 beskik oor ’n professionele nuuskantoor wat behalwe vir eie berigte, ook gebruik maak van Reuters, Sapa en andere deur Nampa sowel as Penorent‚ ’n nuusorganisasie in Suid Afrika.
 • Nuus bulletins word uurliks uitgesaai, met 10 lewendige oorskakelings vir verkeersnuus en inligting rondom ongelukke en noodgevalle.
 • ’n Baie hoë premie word geplaas op die korrektheid, akkuraatheid en betroubaarheid van Kanaal 7 nuus bulletins.
 • Aanbiedings is so ver moontlik aktueel en relevant en moeite word gedoen om luisteraars se behoeftes te bepaal en aan te spreek.
 • Kanaal 7 is met verskeie gemeenskapsprojekte betrokke soos Loslitdag, Radiothon, Kusuitsendings en vele ander. Tiendes is gegee aan Quinton Steel-Botes Fonds, Crown Financial Ministries, Hope Village Trust en Shelter for Abused Women & their Children.
 • Kanaal 7 Media netwerk vir Christus maak gebruik van 24/7 internet stroom en is beskikbaar via die Web, slimfone soos Iphone, Blackberry en Nokia, asook Windows Mobile en android bedryfstelsels. Kanaal 7 bedien luisteraars wêreldwyd daagliks met van nuusflitse, lewendige ateljeegesprekke tot in-diepte onderhoude.
 • Spesiale uitsendings word deur middel van die internet en sosiale media op tieners wêreldwyd gerig.  Kanaal 7 het ‘n ateljee wat vir hierdie spesifieke doel ingerig is. Skoliere van verskeie skole neem regstreeks deel aan hierdie uitsendings.
 • Kanaal 7 hou by sy onderneming om so ver moontlik die hele Namibië met die Kanaal 7 sein te bereik.

CHANNEL 7 PROFILE

 • Channel 7 is the private radio station of Media Network for Christ.
 • Channel 7 is a community radio station that operates and is managed according to Christian principles measured by God’s Word.
 • According to statistics, published worldwide, more than 90% of the Namibian population is Christian.
 • Channel 7 strives to send out high-quality broadcasts by professional well-informed and dedicated presenters.
 • Media Network for Christ is a non-profit company registered under section 21 of the Companies Act (Registration number 21/82/034).
 • Channel 7 was the first private radio station in Namibia and started broadcasting on
  6 December 1993.
 • No independent audience research exists in Namibia.
 • Channel 7 broadcasts on 35 FM transmitters all over the country and reaches more than 43 towns and communities.
 • Channel 7 broadcasts in Afrikaans, English, German and Oshiwambo.
 • Channel 7 broadcasts in German daily between 05:30 and 06:00, and in the evenings a parallel Oshiwambo programme is broadcasted between 18:00 and 22:00 from a specially-equipped studio on the one Windhoek transmitter, as well as the Walvisbay, Lüderitz, Oranjemund, Swakopmund, Oshakati and Ondangwa transmitters.
 • The Channel 7 listeners are mainly 25 years and older.
 • Channel 7’s listeners are the most loyal audience if taken into account that the transmitters are erected by the communities themselves. The community is responsible for collecting the funds covering the total capital cost of a transmitter. Channel 7 is responsible for the maintenance of and power supply to the transmitters.
 • Channel 7’s audience is mainly categorised in the LSM 6 to 10 groups.
 • (LSM Living Standards Measurement: LSM 1 very low – 10 very high)
 • Music consists of 50% Christian (Gospel) and 50% secular music.
 • Apart from news bulletins written and compiled by Channel 7’s professional news office, it also uses Reuters, Sapa and other news agencies through Nampa as well as Penorent‚ a news organisation in South Africa.
 • Our Newsline broadcasts hourly news bulletins and covers 10 live traffic news updates, information on accidents and emergencies.
 • The correctness, accuracy and reliability of Channel 7 news bulletins are a top priority.
 • Listings are current and relevant and Channel 7 determines and adheres to listeners’ needs.
 • Channel 7 is involved in various community projects like Casual Day, Radiothon and Coastal Broadcasts, to name only a few. Tenths were given to the Quinton Steel-Botes Fund, Crown Financial Ministries as well as the Hope Village Trust and Shelter for Abused Women and their Children.
 • Channel 7‘s signal distribution strategy rests on a policy of reaching the largest possible audience. Therefore transmitters are set up on mountains outside towns, rather than in the middle of towns and cities.
 • Channel 7 Media Network for Christ uses a 24/7 internet stream and it is available on the Web and via iPhone, Blackberry, Nokia, Windows Mobile and Android devices. From the latest news headlines to in-depth interviews and live discussions, Channel 7 Media Network for Christ delivers engaging daily programmes to a worldwide audience.
 • Special broadcasts via the internet and social media are directed to teenagers all over the world. Channel 7 has a studio that was specifically equipped for this purpose. Learners from various schools take part in live broadcasts.
 • Channel 7 stays committed to its obligation to, as far as possible, reach the whole of Namibia with its radio signal.