K7 Logo

Meer oor Kanaal 7

Kanaal 7 is die privaat radiostasie van Medianetwerk vir Christus. Dis ‘n gemeenskapsradiostasie wat bestuur en bedryf word op Christen beginsels volgens die Bybel.  Ons streef daarna om ‘n hoë gehalte uitsending deur professionele goedingeligte en toegewyde omroepers aan te bied.

 

Medianetwerk vir Christus is insake die Maatskappyewet geregistreer as ‘n Artikel 21-maatskappy sonder winsbejag. Kanaal 7 was die eerste privaat radiostasie in Namibië en het op 6 Desember 1993 begin uitsaai en vier hierdie jaar sy 30ste bestaansjaar.

 

Ons saai uit op 35 senders landswyd uit, bereik meer as 43 dorpe en gemeenskappe en saai in Afrikaans, Engels, Duits en Oshiwambo uit. Daagliks tussen 05:30 en 06:00 is daar ’n Duitse program en saans tussen 18:00 en 22:00 skakel ons oor na die Oshiwambo diens op die 104.5FM Windhoek sender, Walvisbaai, Lüderitz, Oshakati en Ondangwa na ’n spesiaal ingerigte ateljee.

 

Kanaal 7 se luisteraars is lojale luisteraars, nemend in ag dat senders deur die gemeenskappe self opgerig is. Die gemeenskap is verantwoordelik vir die insameling van die fondse wat die totale kapitale koste van ’n sender dek.

Ons is verantwoordelik vir die instandhouding en kragtoevoer na die sender. Luisteraars val hoofsaaklik in die LSM 6 tot 10 groep. (LSM Living Standards Measurement: LSM 1 baie laag -10 baie hoog). Musiek bestaan uit 50% Christelike (Gospel) en 50% sekulêre musiek.

 

Daar word ’n baie hoë premie geplaas op die korrektheid, akkuraatheid en betroubaarheid van nuus bulletins.  Internasionale instansies soos Reuters, Bulletin, Newskoop en Al Jazeera word gebruik as hoof bronne van inligting. Aanbiedings is so ver moontlik aktueel en relevant en moeite word gedoen om luisteraars se behoeftes te bepaal en aan te spreek.

 

Gemeenskapsprojekte dek ‘n groot deel van ons bediening en betrokkenheid by ons mense (of publiek) soos Loslitdag, Radiothon, Kusuitsendings en vele ander. Tiendes is al geskenk aan (die) Quinton Steel-Botes Fonds, Hope for Life, Crown Financial Ministries, Hope Village Trust en Shelter for Abused Women & their Children, om maar net ‘n paar te noem.

 

Kanaal 7 Medianetwerk vir Christus maak gebruik van 24/7 internet stroom en is beskikbaar via die Web, slim- en android-fone. Luisteraars word wêreldwyd daagliks met van nuusflitse, lewendige ateljeegesprekke tot in-diepte onderhoude bedien. Spesiale uitsendings word deur middel van die internet en sosiale media gerig.  Ons hou by ons onderneming om so ver moontlik die hele Namibië met die Kanaal 7 sein te bereik.

Ons Missie

Kanaal 7 is ‘n betroubare, toonaangewende Christelike uitsaaidiens wat in die soeke na die Koninkryk van God die boodskap van hoop deur Jesus Christus uitdra na gelowiges en nie-gelowiges oral in die wêreld via interaktiewe media.

Ons Visie

Om siele vir Christus te wen
deur die moderne media.

Ons Waardes

Jesus Christus is ons hoogste gesag – Nie beperk deur kerkgrense nie – Samehorige Span – Rentmeesterskap –  Toegewy – Uitnemend – Integriteit – Omgee

Verklaring van Geloof

Kanaal 7 onderskryf die volgende Verklaring van Geloof en verbind hom daaraan vir alle uitsendings:

 

 1. Ons glo in God Drie-enig, een Wese maar drie Persone, Vader, Seun en Heilige Gees.
 2. Ons glo dat God, die Vader, die Skepper en Onderhouer van die heelal is.
 3. Ons glo dat Jesus Christus die Seun van God is, dat Hy gebore is uit die maagd Maria, gely het, gesterf het, liggaamlik uit die dood opgewek is, opgevaar het na die Hemel en tans aan die regterhand van God sit vanwaar Hy weer sal kom.
 4. Ons glo dat die Heilige Gees as Persoon deur Sy inwoning in ons harte, ons Heiligmaker, Leraar, Vertrooster en Voorspraak is en Sy getuies toerus met Sy Gawes.
 5. Ons glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is.
 6. Ons glo dat die mens van nature sondig is en sonder die wedergeboorte en bekering God nie sal sien nie.
 7. Ons glo dat God die wedergeboorte deur Sy Woord en Gees bewerk en so vir Hom ‘n Kerk op aarde versamel om Hom te dien en te eer.  Die middel waardeur ons dit wat God aan ons skenk vir onsself toe-eien, is geloof in Jesus Christus as Saligmaker en Verlosser.  Selfs die geloof is ‘n gawe uit Sy hand.
 8. Ons glo dat God ons as Sy kinders geroep het om die Evangelie aan die ganse wêreld te verkondig, onder die bekragtiging van die Heilige Gees.
 9. Ons glo dat God, die wat in Jesus Christus glo, die ewige lewe skenk, en dat die wat nie glo nie, die ewige verderf sal ingaan.
 10. Ons glo dat Jesus Christus weer sal kom om die Kerk wat Hy vir Hom voorberei het, te kom haal.
 11. Ons uitsendings is beide geestelik en sekulêr omdat ons glo ons is nie van die wêreld nie,  maar in die wêreld en dra so ons getuienis uit sonder om lewensvreemd te wees.

Uitsaaibeleid

 1. Kanaal 7 bied aan leraars, ampsdraers en lidmate wat die Verklaring onderskryf, op uitnodiging die geleentheid om mee te werk aan die verkondiging van die Woord deur boodskappe, getuienisse, sang, musiek, ens.
 2. Kanaal 7 wil die Kerk van Jesus Christus tot diens wees en sal altyd probeer om mense hegter aan die Woord te bind en geestelike groei te stimuleer.
 3. Wanneer onderhoude met persone uit kerke gevoer word mag die geleentheid nie misbruik word vir reklame vir of teen ‘n kerk nie.
 4. In uitsendings moet nougeset op die volgende gelet word:
  • Dit moet binne die missie van Kanaal 7 val.
  • Stellings wat gegrond is op openbaringe, drome, verskynings, gesigte en visioene sal baie sensitief hanteer word.
  • Kontroversiële dogmatiese strydpunte moet vermy word.
  • Die waarheid van die Evangelie moet sonder skroom gebring word en dwalings wat die basiese waarhede aantas, moet weerlê word.
  • Woordverkondiging word gedoen slegs deur persone wat deur hulle eie kerke daartoe bevoeg erken word.
  • Proselietmakery vir enige kerk of aksie word nie toegelaat nie.
  • Uitlatings wat as rassisties geinterpreteer kan word, word nie uitgesaai nie.
  • Sake waaroor Christene met mekaar verskil, soos grimering, drankgebruik, duiweluitdrywing, karate, ens. moet baie sensitief hanteer
  • Persone en aksies wat as kontroversieel beleef kan word, mag slegs met die skriftelike toestemming van die dagbestuur vir uitsendings gebruik word.
  • Afbrekende kritiek op kerke, groepe en organisasies word nie toegelaat nie.
 5. Kanaal 7 behou hom die reg voor om alle programme wat uitgesaai word na goeddunke te keur en te redigeer volgens sy Beleid en Verklaring van Geloof.
 6. Elke aanbieder van Kanaal 7 en programdeelnemer moet die Verklaring van Geloof volkome onderskryf en hom/haar deegilk vergewis van die uitsaaibeleid.
 7. Die musiek wat gespeel word, moet aan die Verklaring van Geloof
  • Die inhoud moet Skriftuurlik wees.
  • Die woorde moet sover moontlik duidelik hoorbaar wees.
  • Kanaal 7 streef na die hoogste mate van professionaliteit ten opsigte van inhoud, aanbieding en tegniese afronding in uitsendings.
  • Indien daar enige twyfel oor ‘n uitsending, aanbieder of aanbieding bestaan, besluit die Dagbestuur van die Direksie finaal daaroor.
  • Kanaal 7 se uitsendings is beide geestelik en sekulêr omdat ons glo ons is nie van die wêreld nie, maar in die wêreld en dra so ons getuienis uit sonder om lewensvreemd te wees.
  • Kanaal 7 neem standpunt in van pro-lewe van ‘n ongebore baba. Kanaal 7 ondersteun nie die voorgestelde wysiging van die Wet op Aborsie nie, asook die aanvraag op aborsie in enige omstandighede of op enige stadium van die swangerskap nie. (sien Verklaring van Geloof vir meer besonderhede)
  • Kanaal 7 glo dat God die mens, MAN en VROU geskape het en glo in die beskrywing van die huwelik soos in die Woord van God in Genesis 2 dit uiteensit. (sien Verklaring van Geloof vir meer besonderhede

Ons Span